วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง การเติมคำ

1. เขาสวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกคืนจนเป็น..............
ก. กิจวัตร
ข. กิจกรรม
ค. กิจธุระ
ง. จรรยา

2. ถ้าต้องการทราบว่า เรื่องใดอยู่หน้าใด ต้องดูที่หน้า.......................
ก. สารบรรณ
ข. บรรณานุกรม
ค. สารบัญ
ง. ดัชนี

3. ประวัติของคำบางคำ เราสามารถ..................และวินิจฉัยได้แต่เพียง.................
ก. สอบสวน – ราง ๆ
ข. สืบสาว – ราง ๆ
ค. สอบส่วน – ลาง ๆ
ง. สืบสาว – ลาง ๆ

4. “ดูขอทาน คนนั้นซิแต่งตัว...............แล้วยังหอบข้าวของ................อีกด้วย
ก. รุงรัง – กะรุงกะรัง
ข. พะรุงพะรัง – อีนุงตุงนัง
ค. กะรุงกะรัง – พะรุงพะรัง
ง. รกรุงรัง – กะรุงกะรัง

5. ความผิดหวังที่ได้................บ้าง ทำให้ชีวิตมี................ยิ่งขึ้น
ก. ประสบ – รสชาติ
ข. ประสบ – รสชาด
ค. ประสพ – รสชาติ
ง. ประสพ – รสชาด

เฉลยคำตอบ
1.  ก
2.  ค
3.  ข
4.  ค
5.  ก