วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง การเติมคำ(3)

1. ไทยได้เข้า......................อยู่ในปัญหากัมพูชามากขึ้นทุกที
ก. พัวพัน
ข. เกี่ยวข้อง
ค. ผูกพัน
ง. ติดพัน


2. “ทางห้างรับรองว่า ผ้าชนิดนี้มี.....................ดีหลายประการ”
ก. คุณสมบัติ
ข. คุณประโยชน์
ค. คุณภาพ
ง. คุณค่า

3. ทั้งที่รู้ว่า................ตายเป็นของไม่เที่ยง แต่เมื่อทราบข่าวเรื่อง................ตายของเขา ฉันก็อดเศร้าใจมิได้
ก. การ , ความ
ข. การ , การ
ค. ความ , ความ
ง. การ , การ

4. เขาเลิกสูบบุหรี่ได้เพราะเป็นคนมีจิตใจ..................... จึงสามารถเอาชนะใจตนเองได้
ก. แข็งแกร่ง
ข. เข้มแข็ง
ค. ทรหด
ง. ห้าวหาญ

5. ฉันไปอำเภอเพื่อ..............คำร้อง................นายอำเภอ
ก. ยื่น , ต่อ
ข. ยื่น , กับ
ค. ยื่น , แด่
ง. เสนอ , ต่อ

เฉลยคำตอบ
1.  ก
2.  ค
3.  ง
4.  ข
5.  ก

แนวข้อสอบเรื่อง การเติมคำ  เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราน่าจะต้องทำคะแนนให้ได้ ^^