วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย (3)

เอา แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย มาฝากเพิ่มเติมน่ะคร๊าาา
1.  พ่อค้า : กำไร ----- ? : ?
ก. ศาสดาจารย์  :  ปรัชญา 
ข. นักศึกษา : ความรู้
ค. พระธรรม : ศาสดา              
ง. นักการเมือง : ประชาชน

2.  อักษร : คำ ----- ? : ?
ก. หน้า  :  หนังสือ  
ข. รูปภาพ : ดินสอ
ค. ประโยค : วลี              
ง. พยัญชนะ : สระ

3.  น้ำ : เขื่อน ----- ? : ?
ก. ฝาย  :  ชลประทาน 
ข. หน้าต่าง : มุ้งลวด
ค. สวิตซ์ : พัดลม      
ง. แสง : มูลี่

4.  ธัญพืช : ข้าวสาลี ----- ? : ?
ก. เงิน  : โลหะ  
ข. สโมสร : สมาชิก
ค. ทางด่วน : สะพานลอย           
ง. ชมรม : ข้อบังคับ

5.  ระงับ : ไกล่เกลี่ย ----- ? : ?
ก. รบกวน  :  รำคาญ 
ข. กลับกลอก : เจ้าเล่ห์
ค. เพิกเฉย : สนับสนุน              
ง. วิวาท : ยุยง

เฉลยคำตอบ
1.ข   จากโจทย์จะเห็นว่า  พ่อค้าต้องการกำไร  เช่นเดียวกับ นักศึกษาต้องการความรู้
2.ก   ความสัมพันธืข้อนี้เราจะเห็นว่า  หลายๆอักษรประกอบกันเป็นคำ  เช่นเดียวกันกับ หลายๆหน้าประกอบกันเป็นหนังสือ 
3.ง   เขื่อนมีไว้กั้นน้ำ  เช่นเดียวกันกับ มู่ลี่มีไว้กั้นแสง
4.ข   ข้างสาลีเป็นส่วนหนึ่งของธัญพืช เช่นเดียวกับบ สมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของสโมสร       
5.ง   การไกล่เกลี่ยทำให้เกิดการระงับ  เช่นเดียวกันกับ การยุยงทำให้เกิดการวิวาท

ข้อสอบประเภทนี้  เราต้องดูความสัมพันธ์ของโจทย์และตัวเลือกว่าตัวเลือกไหนมีความสัมพันธืไปในทิศทางเดียวกันโจทย์ดังตัวอย่างแนวข้อสอบ เรื่อง อุปมา-อุปไมยที่นำมาฝากกันน่ะคร๊าาาา    ^^