วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง การเติมคำ(6)

แนวข้อสอบเรื่อง การเติมคำ
1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาเห็นชอบให้.................. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กาทูต 4 ในฐานะเป็นผู้ชำนาญงานเป็นการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป
ก. พิจารณา
ข. ระบุ
ค. แต่งตั้ง
ง. กำหนด

2. สหประชาชาติให้ความเห็นว่าประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการควบคุม..................การเกิดของประชากร
ก. คุณภาพ
ข. ขนาด
ค. อัตรา
ง. ปริมาณ

3. ระบบ หมายถึง ระเบียบที่เกี่ยวกับการรวมสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะที่ซับซ้อนให้.........กัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตามหลักเหตุผลทางวิชาการ
ก. เกี่ยว
ข. ประสาน
ค. ผูกพัน
ง. ประสม

4. บรรทัดฐานมีความหมายว่า.............สำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ก. แบบอย่าง
ข. วิธีการ
ค. จุดมุ่งหมาย
ง. แบบแผน

5. ความเจริญของคนจะมีลักษะเป็น............... ที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกให้ชัดเจน
ก. ศีลธรรม
ข. หลักธรรม
ค. สัจธรรม
ง. นามธรรม

เฉลยคำตอบ
1.  ง. กำหนด
2.  ค. อัตรา
3.  ข. ประสาน
4.  ง.  แบบแผน
5.  ง.  นามธรรม

พิจารณาจากความหมายและความเหมาะสม  ซึ่งบางข้อก็ งง งง น่ะคะ  ยากจริงๆข้อสอบ ก.พ. เนี่ย  แต่ก็สู้ สู้ หมั่นฝึกอ่าน ฝึกทำ บ่อยๆน่ะค่ะ  ^^