วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง การเติมคำ(4)

แนวข้อสอบ ก.พ.  เรื่อง การเติมคำ
1. เขาซื้อเข็มกลัดสอง..........กับเข็มเย็บผ้าสาม..........
ก. แท่ง , อัน
ข. คัน , ด้าม
ค. อัน , เล่ม
ง. ไม่มีข้อถูก

2. เขาควบคุม...................ไม่ได้ เฝ้าแต่.....................
ก. อารมณ์ , ผลุดลุกผลุดนั่ง
ข. อารมย์ , ผุดลุกผุดนั่ง
ค. อารมย์ , ผลุดลุกผลุดนั่ง
ง. อารมณ์ , ผุดลุกผุดนั่ง

3. ก่อนจะตัดสินใจ ควรพิจารณาให้......................
ก. ลึกซึ้ง
ข. เหมาะเจาะ
ค. รอบคอบ
ง. ถี่ถ้วน

4. ป่านี้มีฤๅษี.........หนึ่งอาศัยอยู่
ก. รูป
ข. ตน
ค. คน
ง. องค์

5. ผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ ต้องทำคำร้องยื่น.........อำเภอ
ก. กับ
ข. แก่
ค. เฉพาะ
ง. ต่อ

เฉลยคำตอบ

1.  ค
2.  ง
3.  ค
4.  ข
5.  ง