วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย (6)

หลังจากไม่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย มานาน วันนี้มีมาฝากแล้วจร้าาา
1. พ่อ  ครอบครัว   >>>>  นายกรัฐมนตรี  :  ?
ก.สภา                     
ข. กฎหมาย            
ค.ประชาชน           
ง. คณะรัฐมนตรี
2. มีด : คม  >>>>  คน  :  ?
ก. รอบคอบ          
ข. สติปัญญา         
ค.มานะอดทน       
ง.เฉลียวฉลาด
3. แมว : หนู  >>>>  ?  : กวาง
ก.งู                          
ข.ม้า                        
ค.เสือ                      
ง.ช้าง
4.ความอร่อย  : ปาก  >>>>  ?  : หู
ก. ความสุข            
ข. ความหอม         
ค. ความงาม          
ง.ความไพเราะ
5. ตา  : ความงาม  >>>>  ?  : ความหอม
ก. หู                         
ข.ลิ้น                      
ค. กลิ่น                   
ง. จมูก

เฉลยคำตอบ
1.     1    เพราะ พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว  เช่นเดียวกับ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
2.     2    เพราะคนที่ฉลาดเปรียบเสมือนกับมีดที่มีความคม
3.     3   เพราะคำหลังเป็นอาหารของคำแรก
4.     4    เพราะเป็นเหตุเป็นผลกัน  คำแรกเป็นผลมาจากคำหลังได้ทำหน้าที่
5.     5    เพราะสัมพันธ์กันเชิงเหตุผล คำแรกเป็นคำนาม
กาการทำข้อสอบ อุปมา อุปไมย เราต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของคำแต่ละคำ น่ะค่ะ