วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย

1.  บาท : สตางค์ ----- ? : ?
ก. นาที  :  วินาที          
ข. กรัม : กิโลกรัม
ค. เดือน : วัน              
ง. เมตร : เซนติเมตร


2. หนังสือ : ตัวอักษร ----- ? : ?
ก. ซอง  :  กระดาษ       
ข. บ้าน : ซอย
ค. โรงหนัง : ป้านโฆษณา               
ง. ปฏิทิน : วันที่

3. ช่างไม้ : บ้าน ----- ? : ?
ก. ภารโรง  :  โรงเรียน          
ข. ทหาร : รั้ว
ค. คนครัว : อาหาร               
ง. ข้าราชการ : กรม

4.  ปุ๋ย : ชาวนา ----- ? : ?
ก. ข้าวโพด :  ชาวไร่           
ข. รำข้าว : คนเลี้ยงหมู
ค. ดอกเบี้ย : นายธนาคาร               
ง. อาหาร : อบรม

5.  แพทย์ : ฝึกหัด ----- ? : ?
ก. นักวิทยาศาสตร์  :  ทดลอง           
ข. นักคำนวณ : ฝึกฝน
ค. ครู : ฝึกสอน               
ง. ข้าราชการ : อบรม

6.  อินเดีย : อังกฤษ ----- ? : ?
ก. อเมริกา  :  ฟิลิปปินส์           
ข. ญี่ปุ่น : รัสเซีย
ค. กัมพูชา : ฝรั่งเศส                
ง. เวียดนาม : จีน

7.  นักเรียน : โรงเรียน ----- ? : ?
ก. หมอ  :  ห้องผ่าตัด        
ข. ครู : บ้านพักครู
ค. นางพยาบาล : โรงพยาบาล         
ง. ผู้ร้าย : ห้องขัง

8.  ลูกน้ำ : ปลา ----- ? : ?
ก. ลูกเจี๊ยบ  :  ไก่          
ข. ลูกอ๊อด : กบ
ค. ยุง : ไข่ปลา                
ง. หนอน : นก

9. ความระมัด : อุบัติเหตุ ----- ? : ?
ก. ความประมาท  :  ความตาย           
ข. อนามัย : สุขภาพ
ค. ยาม : โจรกรรม                
ง. ความวิตก : อันตราย

10.  การโฆษณา : การซื้อ ----- ? : ?
ก. ความพยายาม  :  ความสำเร็จ           
ข. คะแนนนิยม : การหาเสียง
ค. ทัศนคติ : ความแน่ใจ              
ง. การช่วยเหลือ : ความเข้มแข็ง

เฉลยคำตอบ
1.ง     2.ง     3.ค     4.ข     5.ค     6.ค     7.ค     8.ง     9.ค     10.ก  

เทคนิคการทำข้อสอบ อุปมาอุปไมย

เราจะมองถึงความสัมพันธ์ของโจทย์ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มองทางด้านใด  แล้วนำตัวเลือกทั้งสี่มาพิจารณาว่าตัวเลือกในข้อใดที่ความสอกคล้องหรือความสัมพันธ์เดียวกับโจทย์  สู้ สู้ น่ะคร๊าาา  ^^