วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย (4)

เอา แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย มาฝากอีกแล้วคร๊าาา  ตั้งใจอ่านหนังสือกันน่ะค่ะ
1.  จาง : เข้ม ----- ? : ?
ก. น้ำเงิน :  แดง 
ข. โง่ : เขลา
ค. ยืด : หยุ่น              
ง. ความเจริญ : ความรุ่งโรจน์

2.  มาฆบูชา : จาตุรงคสันนิบาต ----- ? : ?
ก. วิสาขบูชา  :  ปฐมเทศนา
ข. เข้าพรรษา : ทอดกฐิน
ค. อาสาฬหบูชา : โอวาทปาติโมกข์              
ง. ฉัตรมงคล  : บรมราชาภิเษก

3.  เส้นผ่าศูนย์กลาง : รัศมี ----- ? : ?
ก. เสี้ยว  :  วงกลม
ข. เดือน : ปักษ์
ค. ยาว : สั้น    
ง. เส้นรอบวง : พื้นที่

4.  ทางม้าลาย : สะพานลอย ----- ? : ?
ก. ทางเท้า  : สี่แยก  
ข. ที่จอดรถ : อาคาร
ค. อุโมงค์ : ซอย         
ง. ถนน : ทางด่วน

5.  สมถะ : พระสงฆ์ ----- ? : ?
ก. ไหล  :  ริน 
ข. ฝืด : น้ำมันเครื่อง
ค. วีรบุรุษ : เก่ง              
ง. ซุกซน : เด็กเล็ก

เฉลยคำตอบ
1.ก   จากโจทย์จะเห็นว่า  จางตรงข้ามกับเข้ม  เช่นเดียวกันกับ น้ำเงินตรงข้ามกับแดง
2.ง   
3.ข  จากโจทย์จะเห็นได้ว่า รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง   เช่นเดียวกันกับ  ปักษ์เป็นครึ่งหนึ่งของเดือน
4.ง   ทางม้าลายอยู่บนดิน ส่วนสะพานลอยอยู่เหนือทางม้าลายอีก   ทำให้เห็นว่า ถนนอยู่บนดิน และ ทางด่วนของเหนือถนนอีกทีหนึ่ง       
5.ง   

ข้อสอบประเภทนี้เป็นข้อสอบแบบ อุปมา-อุปไมย เราต้องนึกถึงความสัมพันธ์เป็นหลัก ^^