วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อนุกรม

โจทย์  4    9    18    33    58    101      ......
ก. 135
ข. 154
ค. 178
ง. 193

เฉลยคำตอบ
ตอบ ค. 178
วิธีคิด
4            9            18            33            58             101            ......
       5            9              15            25            43
              4             6             10             18          
                      2             4              8            


จากข้างต้นจะเห็นว่า
นำ 4+5 =9
9+9=18 ทำต่อจนจบบรรทัด
บรรทัดต่อไป
นำ 5+4=9
9+9=15ทำต่อจนจบบรรทัด
บรรทัดต่อไป
นำ 4+2=6
6+4=10 ทำต่อจนจบบรรทัด

จากบรรทัดสุดท้าย
จะเห็นว่า  
2*1 =2
2*2 = 4
4*2 = 8
จะได้
8*2 = 16

เมื่อได้ 16 แล้ว นำ 16 บวกตัวบนจะได้ 16+18=34
เมื่อได้ 34 แล้ว นำ 34 บวกตัวบนจะได้ 34+43=77
เมื่อได้ 77 แล้ว นำ 77 บวกตัวบนจะได้ 77+101=178 <<<คำตอบ

สรุปได้ดังนี้

4            9            18            33            58             101            178
       5            9              15            25            43               77
              4             6             10             18              34
                      2             4              8               16