วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย (2)

เอาตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง อุปมา-อุปไมยมาฝากคร๊าาาา  ^^
1.  ฆราวาส : สีกา ----- ? : ?
ก. ไก่  :  แจ้  
ข. กบ : ลูกอ๊อด
ค. ช้าง : พัง              
ง. กาสร : กระบือ

2.  แบน : แนบ ----- ? : ?
ก. กลม  :  เกลี้ยง  
ข. หนา : สูง
ค. กว้าง : ลึก              
ง. หน่วย : หย่วน

3.  สี่เหลี่ยม : 360 ----- ? : ?
ก. 90  :  มุมฉาก 
ข. สามเหลี่ยม : 180
ค. เส้นตรง : 180          
ง. หกเหลี่ยม : 420

4.  สัปดาห์ : เดือน ----- ? : ?
ก. วา  : ศอก  
ข. ฟุต : เมตร
ค. กระเบียด : นิ้ว              
ง. หนุ : นิ้ว

5.  ไก่ : หงอน ----- ? : ?
ก. นอ  :  แรด  
ข. ตำรวจ : หมวก
ค. นางงาม : มงกุฎ              
ง. ฤษี : เครา

เฉลยคำตอบ
1.ค          2.ง          3.ข          4.ค          5.ค