วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเติมคำ

เทคนิคในการทำข้อสอบประเภทการเติมคำ หรือ การเติมคำในช่องว่าง
1. ให้ดูบริบทหรือภาพรวมของประโยคที่ให้มาว่าสื่อความหมายถึงอะไร
2. หาความหมายของตัวเลือก (ก. ข. ค. ง.)
3. พิจารณาคำหลังช่องว่าง (.....................) เพื่อนำมาตัดสินใจให้สอดคล้องกับคำที่จะเติมลงในช่องว่าง
4. หากมีช่องให้เติมมากกว่า 1 ช่อง ให้เลือกเติมช่องที่มั่นใจว่าถูกต้องก่อน
5. กรณีที่ไม่ทราบความหมายของคำ ให้เลือกเติมโดยดูความหมายของคำโดยดูความเหมาะ
สมของประโยคให้สอดคล้องกัน

**ข้อสอบประเภทนี้ตัวเลือกแต่ละตัวสามารถนำมาเติมลงในช่องว่างๆด้ แต่เราต้องพิจารณาคำที่เหมาะสมที่สุด ทั้งความหมาย และ การสอดคล้อง