วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย (8)

แนวข้อสอบเรื่อง อุปมา-อุปไมย
1. เสือ  :  เขี้ยว  >>>>  ? :  ?
ก. ไก่  :  เดือย
ข. เป็ด  :  น้ำ  
ค. กุ้ง :  หนวด  
ง. ปลา  :  ก้าง
2. สีดำ  :  ชั่วร้าย  >>>>  ? :  ?
ก. สกปรก  :  เปื้อน
ข. สีขาว  :  สะอาด  
ค. สีขาว : บริสุทธิ์
ง. ดุร้าย  :  โกรธเกรี้ยว
3. ไปรษณีย์  : ?  >>>>  ?  : อาหาร
ก. ตู้ใส่จดหมาย  :  เครื่องปรุง
ข. จดหมาย   :  เครื่องปรุง
ค. ตู้ใส่จดหมาย  : พ่อครัว
ง. จดหมาย   :  พ่อครัว
4. กลางวัน  : ?  >>>>  ?  : มืด
ก. กลางคืน :  สีดำ
ข. สว่าง   :  สีดำ
ค. กลางคืน  : สว่าง
ง. สว่าง  :  แสงแดด
5. แมงป่อง  : หาง  >>>>  ?  : ?
ก. เสือ :  ขา
ข. ปลา   :  เกล็ด
ค. ปู  : ก้าม
ง. เต่า  :  กระต่าย

เฉลยคำตอบ
ก.เพราะเขี้ยวเป็นอวัยวะที่เสือใช้ในการต่อสู้  เช่นเดียวกับ เดือยที่ไก่ไว้ใช้ในการต่อสู้
ค.เพราะสีดำเปรียบเสมือนความชั่วที่ชั่วร้าย  เช่นเดียวกับสีขาวที่เปรียบเสมือนความดีที่บริสุทธิ์
ง.เพราะคำหลังเป็นกรรมที่เป็นผลมาจากการทำหน้าที่ของคำแรก
ค. เพราะเป็นคำตรงกันข้ามกัน
ค. เพราะแมงป่องใช้หางที่อวัยวะป้องกันตัว  เช่นเดียวกับปูที่ใช้ก้ามในการป้องกันตัว