วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อุปมา-อุปไมย

ข้อสอบแบบนี้แต่ละข้อ จะเป็น อุปมา- อุปไมย แบบไม่สมบูรณ์ซึ่งมี ตัวเลือก 1-4 โดยจะเลือ ตัวเลือก 1-4 มาแทนเครื่องหมายคำถามนั้นให้สมบูรณ์  คำแรกแทนเครื่องหมายคำถามแรก  คำที่สองแทนเครื่องหมายคำถามหลัง ซึ่งเมื่อแทนแล้วจะต้องทำให้สอดคล้องกับประโยคแรก และมีความสมบูรณ์ที่สุด