วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรการสอบ ก.พ.

หลักสูตรการสอบ ก.พ.

แผนผัง หลักสูตรการสอบ ก.พ.
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  เราสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิชา คือ

1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปผล
     -ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล
     -ความสามารถทางด้านตัวเลข
     -ความสามารถทางด้านภาษา
2 วิชาภาษาไทย
     -ความเข้าใจภาษา
     -การใช้ภาษา

ซึ่ง การแบ่งข้อสอบออกเป็นสัดส่วนเพื่อให้สามารถเข้าใจ และ อ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น test-gopo เลยได้จัดทำเป็นแผนผังเพื่อให้ดูง่าย  ดังรูปจ๊ะ